Jaka jest kara za wtargnięcie na posesję?

Jaka jest kara za wtargnięcie na posesję?

Każdy z nas ceni sobie przywilej posiadania własnej przestrzeni, czy to domu z ogródkiem, działki czy mieszkania w bloku. Nie chcemy, aby strefa ta była naruszana przez osoby obce, tym bardziej w złych zamiarach. Jaka zatem jest kara za wtargnięcie na posesję i teren prywatny? Sprawdzimy, co na ten temat mówią przepisy.

Czym jest teren prywatny?

Niestety przepisy prawa nie definiują wprost pojęcia terenu prywatnego. Niemniej pod tym terminem należy rozumieć przestrzeń, której w majestacie przepisów prawa jesteśmy właścicielami i możemy to udowodnić (np. przedstawiając akt notarialny czy umowę najmu lub dzierżawy).

Tym samym za teren prywatny można uznać np:

  • wynajmowane mieszkanie,
  • dom wraz z działką,
  • pole,
  • łąkę,
  • las,
  • ogród.

Czym jest wtargnięcie na teren prywatny?

Wtargnięcie na prywatną posesję trzeba rozpatrywać na 3 sposoby, w zależności do charakteru czynu:

  1. art. 193 Kodeksu Karnego – naruszenie miru domowego;
  2. art. 156 Kodeksu Wykroczeń – niszczenie gruntów leśnych i rolnych;
  3. art. 157 Kodeksu Wykroczeń – nieopuszczenie terenu czy posesji wbrew żądaniu właściciela (osoby uprawnionej).

O czym stanowią konkretne przepisy?

Art. 193 Kodeksu Karnego

Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 156 Kodeksu Wykroczeń

§ 1. Kto na nienależącym do niego gruncie leśnym lub rolnym niszczy zasiewy, sadzonki lub trawę,
podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.
§ 2. Jeżeli czyn godzi w mienie osoby najbliższej, ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia można orzec nawiązkę do wysokości 500 złotych.

Art. 157 Kodeksu Wykroczeń

§ 1. Kto wbrew żądaniu osoby uprawnionej nie opuszcza lasu, pola, ogrodu, pastwiska, łąki lub grobli,
podlega karze grzywny do 500 złotych lub karze nagany.
§ 2. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.

Kara za wtargnięcie na posesję

Osoba, które wtargnęła do cudzego domu, mieszkania czy na ogrodzony teren, musi liczyć się z nałożeniem grzywny, a nawet karą ograniczenia wolności lub jej pozbawienia na okres do 12 miesięcy.

W przypadku wtargnięcia na grunty leśnie lub rolnicze i niszczenia znajdujących się tam roślin czy upraw, na sprawcę może zostać nałożona grzywna w wysokości do 500 zł lub kara nagany. Takie same konsekwencje obowiązują wtedy, gdy osoba nieuprawniona nie chce opuścić tego terenu na wezwanie właściciela.

Autor
Krzysztof Kamzol
Krzysztof Kamzol

Redaktor naczelny w serwisie Joblife.pl Pasjonat technologii produkcyjnych, nowoczesnego przemysłu i technik inżynieryjnych.