Polityka prywatności

  1. Administratorem Danych na portalu internetowym www.joblife.pl (dalej nazwanym: Stroną) jest: Krzysztof Kamzol, [email protected]
  2. Kontakt ze Stroną możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną: [email protected] lub pod numerem 663-440-141.
  3. Strona wykorzystuje odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne w celu ochrony prywatności Użytkowników.
  4. Strona posiada odpowiednie rozwiązania technologiczne, mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników, a w szczególności ich rozpowszechnienie, kradzież, udostępnienie osobom trzecim, uszkodzenie lub zniszczenie.
  5. Administrator stosuje się do wszelkich wytycznych, zawartych w przepisach RODO z dnia 25 maja 2018 r.
  6. Administrator może ujawnić dane osobowe Użytkowników, wyłącznie uprawnionym do tego celu organom ścigania, zgodnie z zasadami obowiązującego praca.
  7. Użytkownik ma prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych UODO (do 25 maja 2018 r. GIODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa