Komu przysługują alimenty?

Komu przysługują alimenty

Rozwód wiąże się nie tylko z ustaniem małżeństwa i wspólności majątkowej. Często jego efektem jest też konieczność płacenia alimentów.

Alimenty między małżonkami – zwykły obowiązek alimentacyjny

Skutkiem rozwodu może być nawet dożywotni obowiązek alimentacyjny na rzecz byłego współmałżonka. Sprawy o alimenty mogą też ciągnąć się miesiącami. Dlatego też warto wiedzieć jakie są okoliczności przyznawania alimentów i jak kształtuje się obowiązek alimentacyjny.

Alimenty między małżonkami możemy podzielić na dwie kategorie, wypłacane w ramach zwykłego i rozszerzonego obowiązku alimentacyjnego. Zwykły obowiązek alimentacyjny został ujęty w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym w ten sposób: Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Oznacza to więc, że w tym wypadku tylko ten małżonek, który nie jest jedynie winnym rozpadu małżeństwa może być uprawniony do alimentów. Jeśli więc stwierdzono winę obojga małżonków, oboje mogą być beneficjentami alimentów. Konieczne jest też stwierdzenie pozostawania małżonka w stanie niedostatku, przez który rozumie się niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb egzystencjalnych. Istotne jest, że jeśli osoba sama doprowadziła do pogorszenia swojej sytuacji życiowej, na przykład z powodu nałogu, nie będzie mieć prawa do otrzymywania alimentów. Warto wiedzieć, że kwota dochodzonych alimentów nie może być wyższa niż kwota uzasadniająca zaspokojenie potrzeb beneficjenta. Sąd przy ustalaniu alimentów bierze też pod uwagę możliwości zobowiązanego. Znaczenie mają tu zarówno majątek, jak i zarobki. Nie chodzi tu tylko o wysokość pensji, ale również o to jakie są możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do alimentów, czynnikami są tu np. zdrowie, wykształcenie.

Obowiązek alimentacyjny trwa 5 lat od wydania wyroku orzekającego rozwód. Ten okres może zostać wydłużony przez sąd lub skrócony, jeśli beneficjent zawrze kolejny związek małżeński.

Alimenty między małżonkami – rozszerzony obowiązek alimentacyjny

Istnieje też rozszerzony obowiązek alimentacyjny. W tym wypadku, alimenty orzeka się tylko wtedy, jeśli jeden z małżonków jest jedynym winnym rozpadu małżeństwa. Różnica polega na tym, że niekoniecznie musi tu zachodzić niedostatek małżonka. Dla orzeczenia alimentów wystarczy pogorszenie sytuacji materialnej w stosunku do sytuacji sprzed rozwodu. W tym wypadku, obowiązek alimentacyjny nie jest ograniczony czasowo, może mieć nawet dożywotni charakter, co oczywiście dla osoby wypłacającej alimenty stanowić może duże utrudnienie.

Obowiązek alimentacyjny wobec dzieci

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi również o obowiązku alimentacyjnym wobec dzieci. Orzeczenie dotyczy wspólnych dzieci małżonków. Ustalenie tego, w jakiej wysokości każdy z małżonków będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka, jest obowiązkiem sądu. Co brane jest pod uwagę? Usprawiedliwione potrzeby dzieci (także te związane z rozrywką i edukacją) oraz zarobkowe i majątkowe możliwości rodziców. Sąd orzeka w oparciu o zasadę równej stopy życiowej rodziców i dzieci, co oznacza, że zstępni nie mogą dorastać w warunkach skromniejszych od tych, w których żyją rodzice.

W sprawie o alimenty, z uwagi na jej skomplikowanie i związany z nią ładunek emocjonalny, dobrze jest zasięgnąć porady prawnika, a nawet zlecić mu prowadzenie sprawy.

Twoja sprawa będzie się toczyć w Grudziądzu? Sprawdź w swojej okolicy adwokata, który pomoże Ci przygotować się do rozprawy i będzie Cię reprezentować.