Ocena ryzyka zawodowego to obowiązek każdego pracodawcy

Ocena ryzyka zawodowego

Zgodnie z definicją zawartą w par. 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną praca, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Obowiązek pracodawcy w zakresie oceny ryzyka zawodowego

Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks pracy, pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Obowiązki pracodawcy w tym zakresie mają charakter bezwarunkowy, ponieważ obciążają go niezależnie od sposobu spełniania świadczenia przez pracownika. Są one też niepodzielne, z uwagi na to, że działania i zaniechania innych podmiotów nie zwalniają pracodawcy od odpowiedzialności za stan bhp w miejscu pracy.

Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko; informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Obowiązkiem pracodawcy jest zatem ocenianie, dokumentowanie oraz poinformowanie pracowników o zagrożeniach jakie mogą się pojawić na stanowisku pracy. Jest on odpowiedzialny za powołanie zespołu, którego zadaniem będzie stworzenie ORZ. Ważne jest, aby zapamiętać, że ocenę ryzyka zawodowego tworzy zespół, a nie np. jedna osoba.

Cel oceny ryzyka zawodowego

Głównym celem oceny ryzyka jest zapewnienie poprawy warunków pracy oraz ochrony życia i zdrowia pracowników. Od sposobu przeprowadzenia tej oceny zależy w dużej mierze skuteczność funkcjonującego w organizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza się w sposób usystematyzowany i postrzega się ją jako proces ciągły, dający podstawy do poprawy warunków pracy. Współudział pracowników w jej przeprowadzaniu może zwiększyć ich zaangażowanie w rozwiązywanie problemów związanych z bhp i wpłynąć na lepszą realizację wynikających z niej działań korygujących i zapobiegawczych. Równocześnie w organizacji zwiększa się świadomość występujących zagrożeń, co jest istotne dla ich skuteczniejszego ograniczania.

Ocena ryzyka zawodowego, czyli działanie prowadzone w celu określenia poziomu ryzyka zawodowego i jego dopuszczalności, jest systematycznym badaniem wszystkich aspektów pracy, które jest przeprowadzane w celu stwierdzenia:

 • jakie zagrożenia w środowisku pracy mogą być powodem urazu lub pogorszenia się stanu zdrowia pracownika;
 • czy zagrożenia te można wyeliminować;
 • a jeżeli nie, jakie środki ochronne należy podjąć w celu ograniczenia ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

Ocena ryzyka zawodowego jest działaniem prowadzonym w celu określenia jego poziomu i dopuszczalności oraz jakie zagrożenia w środowisku pracy mogą być powodem urazu lub pogorszenia się stanu zdrowia pracownika. Czy zagrożenia te, można usunąć lub zminimalizować, a jeżeli nie, to jakie środki ochronne należy podjąć w celu ograniczenia ryzyka związanego z tymi zagrożeniami. Pracodawca powinien zapewnić opracowanie i stosowanie procedur identyfikacji zagrożeń oraz oceny związanego z nimi ryzyka zawodowego w zakładzie.

Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego

Przepisy rozporządzenia zobowiązują pracodawcę do oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywanych pracach, w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych substancji i preparatów chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych oraz zmianie organizacji pracy. Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac. Stosowane środki profilaktyczne, metody oraz organizacja pracy powinny zapewniać zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz być zintegrowane z działalnością prowadzoną przez pracodawcę na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej zakładu pracy. Pracodawca musi też prowadzić dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych niezbędnych środków profilaktycznych. Par. 39a ust. 3 rozporządzenia wymaga, aby dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego uwzględniał w szczególności datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny, wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko oraz opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie:

 • stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów;
 • wykonywanych zadań;
 • występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy;
 • stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
 • osób pracujących na tym stanowisku.

ryzyko zawodowe

Gotową dokumentację oceny ryzyka zawodowego kupisz pod adresem: https://orz.pl

 • dokumentacja dostępna jest od ręki w 3 minuty od złożenia zamówienia;
 • dokumentacja tworzona jest na indywidualne zamówienie;
 • każda ORZ dostosowana została do COVID-19;

Dodatkowo dokumentacja zawiera:

 • stronę tytułową, posiadającą miejsce na datę przeprowadzenia i skład zespołu powołanego do wykonania ORZ oraz miejsce na zatwierdzenie dokumentu przez pracodawcę;
 • charakterystykę wykorzystywanej metody;
 • opis stanowiska pracy;
 • wymagania dla stanowiska pracy;
 • identyfikacje zagrożeń znajdujących się na stanowisku pracy;
 • kartę pomiaru ryzyka zawodowego;
 • plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy;
 • potwierdzenie zapoznania pracownika z dokumentacją ORZ dotyczącą danego stanowiska pracy.

Ocena ryzyka zawodowego, którą możesz kupić na stronie ORZ.pl spotyka się z pozytywnym odzewem. Wynika to z faktu, że jest czytelna i przejrzysta. Dzięki profesjonalnemu opracowaniu jest zgodna z przepisami prawa oraz posiada wszystkie najważniejsze aspekty w zakresie wymagań bhp.