Kto odpowiada za stan BHP w zakładzie pracy?

Kto odpowiada za stan BHP w zakładzie pracy?

Praca w przedsiębiorstwie wymaga od pracowników stosowania się do wymaganych przepisów BHP. Warto jednak pamiętać, kto od strony prawnej, odpowiedzialny jest za stan BHP w zakładzie pracy. Właśnie to dzisiaj dokładnie opiszemy.

Dlaczego przestrzeganie przepisów BHP jest ważne?

Przestrzeganie przepisów BHP w miejscu pracy jest niezwykle istotne z kilku powodów. Po pierwsze, ma to bezpośredni wpływ na zdrowie oraz życie pracowników. Przepisy BHP zostały stworzone w celu minimalizowania ryzyka wystąpienia wypadków, chorób zawodowych oraz innych niebezpiecznych sytuacji. Ich przestrzeganie może zapobiec poważnym obrażeniom, utracie zdrowia i nawet śmierci pracowników.

Dodatkowo, przestrzeganie przepisów BHP ma także wpływ na efektywność i produktywność pracy. Bezpieczne środowisko pracy sprzyja skupieniu, ogranicza stres oraz obniża poziom absencji z powodu chorób zawodowych. Z kolei zaniedbania w zakresie BHP mogą prowadzić do wzrostu liczby wypadków, zatrzymań produkcji, kosztownych napraw czy kar finansowych nałożonych przez organy nadzoru.

Niezachowanie przepisów BHP może również skutkować konsekwencjami prawno-finansowymi dla pracodawcy. Inspekcje BHP oraz kontrole państwowe mają na celu monitorowanie przestrzegania przepisów, a wszelkie nieprawidłowości mogą prowadzić do kar finansowych lub nawet zamknięcia zakładu pracy.

Zobacz również: Czym jest wypalenie zawodowe?

Kto jest odpowiedzialny za stan BHP w firmie?

Zgodnie z art. 207 § Kodeksu Pracy, osobą odpowiedzialną na stan warunków BHP w firmie jest pracodawca i to na jego na rękach spoczywa obowiązek ochrony zdrowia i życia swoich pracowników.

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP to m.in.:

  • odpowiednia organizacja miejsca pracy, aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki dla pracownika,
  • dbałość o przestrzeganie przepisów BHP, zarówno przez swoich pracowników, jak i osoby wykonujące prace w oparciu o umowy cywilno-prawne,
  • przestrzeganie przepisów w zakresie szczególnego traktowania i nadzwyczajnej ochrony osób o specjalnym statusie, np. kobiet w ciąży,
  • stosowanie się do zaleceń wydanych przez inspektora BHP.

Ponadto pracodawca zobligowany jest do udzielania informacji na temat zagrożeń na danym stanowisku pracy. Dochodzi do tego cały szereg usprawnień technicznych, takich jak oznakowanie dróg ewakuacyjnych, rozmieszczenie środków gaśniczych, itp.

Czym grozi niestosowanie się do zasad BHP?

Pracodawca zobowiązany jest wymagać od swoich pracowników stosowania się do obowiązujących na terenie zakładu pracy przepisów BHP. Jeżeli pracownik unika takiej odpowiedzialności i pomimo ponagleń nie stosuje się do przepisów BHP, pracodawca może zastosować wobec niego karę w formie upomnienia lub finansową. W przypadku skrajnego niedbalstwa, pracownik niestosujący się do przepisów BHP musi liczyć się z otrzymaniem wypowiedzenia umowy o pracy ze skutkiem natychmiastowym.

Autor
Marzena Lucińska
Marzena Lucińska

Od wielu lat wspomaga krajowe biznesy w zakresie prawa gospodarczego. Specjalistka w dziedzinie ekonomii, ryzyka finansowego i aktów prawnych.

Kategoria: BHP