Kancelaria notarialna — czym się zajmuje?

Kancelaria notarialna — czym się zajmuje?

W kancelarii notarialnej możemy załatwić takie sprawy jak: spisanie testamentu, sporządzenie intercyzy czy kupno nieruchomości, jednak zakres czynności notarialnych jest dużo większy. Z czym jeszcze możemy zwrócić się do notariusza? Dowiedz się wszystkiego na temat obowiązków i pracy kancelarii!

Kancelaria notarialna — czym zajmuje się notariusz?

Notariusz to osoba upoważniona do sporządzania aktów notarialnych, poświadczeń i innych dokumentów mających znaczenie prawne. Warto zaznaczyć, że jest to osoba zaufania publicznego, która chroni interesy wszystkich zainteresowanych stron niezależnie od wykonywanych czynności. 

Na pełnienie funkcji notariusza pozwala ukończenie studiów prawniczych z tytułem co najmniej magistra; ponadto trzeba mieć ukończone 26 lat. Notariusz jest mianowany a tym samym upoważniany do świadczenia usług przez Ministra Sprawiedliwości, natomiast o zakresie wykonywania czynności notarialnych mówi Prawo o notariacie.

kancelaria notarialna kraków

Czynności notarialne

Kancelaria notarialna zajmuje się świadczeniem usług o znaczeniu prawnym. Dokumenty sporządzone przez notariusza są niepodważalne, a o ich wiarygodności świadczą: zgodność oryginału z kopią, pieczątka oraz podpis na wszystkich egzemplarzach. 

Każdy akt, umowa i poświadczenie sporządzone w kancelarii notarialnej jest zgodne z prawem i zapewnia bezpieczeństwo każdej ze stron. Kiedy więc warto udać się do notariusza? 

Obrót nieruchomościami

Jedną z najczęstszych sytuacji, w której korzystamy z usług kancelarii notarialnej, jest kupno lub sprzedaż nieruchomości. Aby transakcja kupna-sprzedaży odbyła się zgodnie z prawem, musi być ona zakończona podpisaniem aktu notarialnego. Co ważne, niezależnie od przedmiotu transakcji (mieszkanie, dom, działka), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, podpis u notariusza muszą złożyć obydwie ze stron. 

Do najważniejszych dokumentów w tym zakresie należą: umowy przedwstępne, umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy zamiany, umowy zniesienia współwłasności, umowy deweloperskie. 

Sprawy spadkowe

Do spraw spadkowych zalicza się zarówno spisanie testamentu, jak i dochodzenie spadku bądź zachowku. Zgodnie z obowiązującym prawem sprawę spadkową można załatwić drogą sądową, jednak postępowanie notarialne trwa krócej (oczywiście pod warunkiem zgody wszystkich spadkobierców) i jest też tańszym rozwiązaniem. Dokonywanie czynności notarialnych w związku ze spadkiem wymaga obecności wszystkich zainteresowanych. 

Do najważniejszych dokumentów w tym zakresie należą: testamenty, umowy działu spadku, akty poświadczenia dziedziczenia. 

kancelaria notarialna kraków

Regulacja majątków małżeńskich

Innym przedmiotem aktów notarialnych są intercyzy małżeńskie, które można sporządzać zarówno przed, jak i po ślubie. Małżonkowie mogą dokładnie określić sposób dzielenia majątku — nie zawsze jest to rozdzielenie! Istnieje także możliwość włączenia lub wyłączenia przedmiotu należącego do majątku osobistego do wspólnego majątku. Należy pamiętać, że w tym przypadku tylko akty notarialne są respektowane przez prawo i żaden inny dokument nie może stanowić o formalnym podziale majątku. 

Do najważniejszych dokumentów w tym zakresie należą: umowy majątkowe małżeńskie dotyczące rozdzielności majątkowej lub podziału majątku wspólnego.

Inne

Zespół kancelarii notarialnej pomaga w sporządzaniu pełnomocnictw i upoważnień, a także zajmuje się dokonywaniem czynności notarialnych w zakresie: 

  • obsługi spółek – umowy, statuty spółek, protokoły zgromadzeń wspólników itp., 
  • obsługi wspólnot mieszkaniowych – protokoły zebrań, uchwały wspólnoty,
  • zabezpieczenia wierzytelności – umowy pożyczkowe, umowy poręczenia, akty egzekucyjne, weksle itp.,
  • przechowywania pieniędzy, dokumentów, papierów wartościowych, danych na informatycznych nośnikach. 

posąg Temidy — symbol sprawiedliwości

Poświadczenia notarialne

Poświadczenie notarialne jest przydatne w sytuacji, w której chcemy udzielić komuś pełnomocnictwa, np. podczas reprezentowania nas w urzędach lub innych instytucjach. Trzeba jednak zaznaczyć, że podpis notariusza nie zmienia charakteru dokumentu — zyskuje on jedynie wartość urzędową potrzebną do załatwienia danej sprawy.

Poświadczenia podpisów, aby były w pełni wiarygodne, muszą być wykonywane trwałym środkiem pisarskim. Co więcej, podpisy muszą być dopełnione datą poświadczenia, a nawet godziną, jeśli klient ma takie życzenie. 

Więcej o zakresie usług oferowanych przez kancelarię notarialną dowiesz się wchodząc na stronę https://www.notariuszekalwaryjska.pl/.

Procedura sporządzenia aktu notarialnego

Akt notarialny jest dokumentem oficjalnym, który niesie za sobą skutki prawne. Notariusz jest odpowiedzialny zarówno za odpowiedni przebieg procedury, jak i wiarygodność sporządzonego dokumentu. 

Podczas sporządzania aktu notarialnego obecne muszą być wszystkie zainteresowane strony. Notariusz winien jest spisać ich oświadczenia woli uczestnictwa w czynności notarialnej — dokumenty te muszą zostać zwieńczone podpisami stron oraz notariusza. Strony otrzymują odpisy dokumentów, które mają taką samą moc prawną co oryginały pozostające w kancelarii przez 10 lat (po tym czasie trafiają do archiwum sądu rejonowego). 

Na mocy prawa akt notarialny musi zawierać

  • imię i nazwisko notariusza,
  • adres siedziby kancelarii notarialnej,
  • datę i miejsce sporządzenia dokumentu,
  • oświadczenia stron, 
  • podpis notariusza oraz podpisy zainteresowanych stron (lub ich pełnomocników). 

notariusz kraków

Wybór notariusza ma znaczenie

W życiu każdego z nas przychodzi moment, w którym potrzebujemy skorzystać z usług kancelarii notarialnej. Najlepiej, gdy wybierzemy notariusza, który dzięki swojej rozległej wiedzy, doświadczeniu oraz indywidualnemu podejściu do klienta sprawnie poprowadzi nas przez zawiłości, formalności i wszelkie meandry prawniczych zagadnień. Profesjonalna i kompleksowa pomoc w sporządzeniu umowy, upoważnienia czy testamentu może oszczędzić wielu niejasności i problemów w przyszłości.