Jak przeprowadzić dokładny audyt bezpieczeństwa informacji w firmie?

Jak przeprowadzić dokładny audyt bezpieczeństwa informacji w firmie?

Każda firma dysponuje szeregiem kluczowych informacji, które są niezbędne do rozwoju biznesu. Dla każdego przedsiębiorcy, ich ochrona powinna być priorytetowa. Wyciek danych chronionych może stanowić poważne konsekwencje, stąd też niezwykle ważne są odpowiedzenie zabezpieczenia. Tutaj pomocny będzie audyt bezpieczeństwa informacji.

Na czym polega audyt bezpieczeństwa informacji?

Audyt bezpieczeństwa informacji to proces, polegający na dokładnej ocenie stanu bezpieczeństwa danej organizacji. Wnikliwa analiza obejmuje wykrycie zagrożeń, które mogą skutkować utratą poufności, integralności oraz dostępności informacji. Przeprowadzony audyt bezpieczeństwa informacji pomoże w identyfikacji błędów, mogących mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli, jak też uprawnień użytkowników czy zabezpieczeń. Jest on dedykowany przede wszystkim firmom, które mają w posiadaniu tajne dane, procedury, receptury czy technologię, których poufność jest kluczowym czynnikiem w prowadzeniu biznesu. Dodatkowo audyt bezpieczeństwa muszą wykonywać instytucje samorządowe czy jednostki administracji publicznej, jak i organizacje przetwarzające dane osobowe, medyczne, wrażliwe lub finansowe. Każdy z tych podmiotów jest zobowiązany do systematycznego kontrolowania, monitorowania oraz udoskonalania systemu bezpieczeństwa informacji. Jest to konieczne, aby zachować poufność, dostępność i integralność informacji.

Audyt bezpieczeństwa informacji powinien być wykonany w firmach, które dotąd nie podlegały takiej ocenie bądź w ich strukturach nastąpiły kluczowe zmiany, a także w sytuacji, kiedy wystąpiły jakiekolwiek nieprawidłowości. Międzynarodowym standardem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji jest norma ISO/ICE 27001. Określa ona wymagania i zasady ustanowienia, wdrożenia, utrzymania oraz ciągłego udoskonalania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Dodatkowo zawiera wytyczne odnośnie do szacowania i postępowania z ryzykiem, które jest ściśle związane z bezpieczeństwem informacji, a także praktyki dotyczące stosowania zabezpieczeń.

Audytorzy skupiają swoją uwagę przede wszystkim na bezpieczeństwie procesów związanych z przepływem informacji oraz oprogramowania i infrastruktury. Analizują zgodność z obowiązującymi normami, zarządzanie aktywami oraz ciągłością działania, a także oceniają bezpieczeństwo systemów informacyjnych, komunikacji, kontroli dostępu czy informacji w relacjach z dostawcami.

Co można zrobić, aby był dokładny i przyniósł zamierzone efekty?

Chcąc uzyskać rzetelne i obiektywne informacje, dotyczące bezpieczeństwa informacyjnego, konieczne jest przeprowadzenie niezależnego audytu. Jego głównym zadaniem jest dokładna analiza stosowanych zabezpieczeń oraz rzetelna ocena dotycząca procesów i procedur również pod kątem zgodności z odpowiednimi ustawami, oraz przepisami. Dodatkowo audytorzy sprawdzą, czy są one skutecznie wdrożone i utrzymane. Audyt pozwoli na uzyskanie niezależnej opinii dotyczącej spełniania kryteriów zabezpieczenia przez wprowadzone systemy, a także tego, jak one funkcjonują w obecnej formie. Dodatkowo analiza obejmie możliwość występowania potencjalnego ryzyka oraz skuteczne sposoby na dopracowanie lub doskonalenie poszczególnych elementów.

Audyt bezpieczeństwa informacji w dużej mierze opiera się na dokładnej ocenie aktualnego stanu działania infrastruktury oraz posiadanych zabezpieczeń. Audytorzy sporządzają stosowne dokumenty, w których zawierają szereg rekomendacji stanowiących wsparcie i pomoc w doskonaleniu bezpieczeństwa w danej organizacji. Dodatkowo wskazują potencjalne zagrożenia oraz wdrożenie konkretnych rozwiązań. Wszystko to przełoży się na efektywny i bezpieczny rozwój danej firmy.

Komu najlepiej zlecić audyt bezpieczeństwa informacji?

Audyt bezpieczeństwa informacji przede wszystkim musi być niezależny i w pełni obiektywny. Ochrona stosownych danych w wielu biznesach jest kwestią priorytetową, dlatego też rzetelna ocena stanu zabezpieczeń systemu jest kluczowa. Audyt bezpieczeństwa informacji powinien być przeprowadzany systematycznie przez kompetentną jednostkę zewnętrzną, która będzie gwarancją rzetelnej oraz bezstronnej i miarodajnej oceny. To bardzo ważne, ponieważ firmy dysponujące poufnymi danymi, technologiami czy recepturami muszą regularnie dbać o swoje zabezpieczenia.

Audyt ma na celu zgromadzenie niezbędnych danych oraz poddanie ich obiektywnej ocenie, stąd też najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie tego zadania bezstronnej i niezależnej jednostce. Firma audytująca dysponuje wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą pracowników, którzy dysponują wiedzą, dotyczącą metodyki audytu z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz niezbędne narzędzia do przeprowadzenia analizy na podstawie obowiązujących norm. Audytor musi cechować się znajomością zagadnień z zakresu: IT, bezpieczeństwa informacji oraz ryzyka. Dodatkowo, taki audyt będzie gwarancją obiektywności. Wybór konkretnej jednostki należy do kierownictwa konkretnego podmiotu.

Każda informacja może zapewnić przewagę nad konkurencją, a jej wyciek stanowić zagrożenie dla ciągłości biznesu. Audyt bezpieczeństwa informacji pozwoli skutecznie zabezpieczyć, wzmocnić oraz poprawić system zarządzania danymi.