Czym jest indywidualne konto emerytalne i kiedy się na nie zdecydować?

Czym jest indywidualne konto emerytalne i kiedy się na nie zdecydować?

Emerytury zapewnione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla osób ubezpieczonych, odprowadzających składki emerytalno-rentowe już teraz nie są zbyt wysokie. W przyszłości zgodnie z przewidywaniami ekspertów mają być jeszcze niższe. Dlatego warto wcześniej zadbać o oszczędzanie na przyszłe świadczenie. Pomoże w tym Indywidualne Konto Emerytalne – IKE. Czym jest?

IKE – element III filaru systemu emerytalnego

Polski system emerytalny składa się z III filarów, z których trzeci jest całkowicie dobrowolny. Pierwszy tworzą składki na ZUS, odprowadzane obowiązkowo od Twojego wynagrodzenia, a drugi kreują Otwarte Fundusze Emerytalne – OFE.

Poza tak zwanym minimum emerytalnym każdy z nas może dodatkowo oszczędzać na swoją przyszłą emeryturę w ramach IKE – Indywidualnych Kont Emerytalnych lub IKZE – Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego.

Indywidualne Konto Emerytalne jest planem oszczędnościowo-inwestycyjnym, który pozwala na budowanie kapitału na emeryturę przy jednoczesnym czerpaniu korzyści podatkowych i finansowych.

Zarówno IKE, jak i IKZE mogą przybrać formę:

  • bankowego rachunku oszczędnościowego,
  • polisy ubezpieczeniowej z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym,
  • funduszu inwestycyjnego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI),
  • rachunku maklerskiego otwartego w biurze maklerskim.

Kto może dokonywać wpłat na IKE?

Oszczędzanie na przyszłą emeryturę w ramach IKE możliwe jest dla wszystkich osób fizycznych, niekoniecznie pełnoletnich. Już mając 16 lat można dokonywać wpłat na IKE, ale tylko w tych latach, w których uzyskuje się dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

Czy i dlaczego warto otworzyć IKE?

Istotne jest to, że IKE jest dobrowolnym programem dodatkowego oszczędzania na przyszłą emeryturę. Nikt z nas nie jest zmuszony do odkładania pieniędzy w takiej formie. Jednak pod wieloma względami IKE może przynieść Ci wiele korzyści, nie tylko jeśli chodzi o budowanie poduszki finansowej na jesień życia, która wspomoże wypłatę świadczenia przez ZUS.

Atutem systemu IKE jest to, że od takich oszczędności i dochodów wypracowanych na Indywidualnym Koncie Emerytalnym nie zostanie pobrany 19-procentowy podatek od zysków kapitałowych, inaczej podatek Belki. Obowiązuje bezwzględnie w przypadku odsetek wypracowanych na kontach oszczędnościowych czy na lokatach terminowych w bankach, przy inwestowaniu z zyskiem w fundusze czy akcje. IKE omija taką daninę publiczną, dlatego jest produktem zoptymalizowanym pod kątem podatkowym.

Ponadto środki odkładane na IKE nie są zamrożone, jak w przypadku lokaty bankowej. Możesz je zawsze wypłacić, częściowo lub w całości, bez utraty odsetek, choć musisz liczyć się z tym, że ulga od podatku Belki będzie przysługiwała wyłącznie wtedy, gdy dokonasz wypłaty z IKE:

  • po spełnieniu kryterium wieku – uzyskaniu 60. roku życia lub 55. roku życia, przy nabyciu wcześniejszych uprawnień emerytalnych oraz
  • dokonywałeś wpłat na IKE przez co najmniej 5 lat albo ponad połowa ich wartości została dokonana nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty.

W przeciwnym wypadku zapłacisz podatek w wysokości 19 proc. od zysku wypracowanego na wpłaconych do IKE środkach.

Pieniądze odkładane na IKE mogą być inwestowane lub gromadzone na rachunku oszczędnościowym. Jeśli więc wybierzesz IKE w UNIQA TFI, będziesz mógł liczyć na pomnożenie zgromadzonego na takim koncie kapitału i na wybór poziomu ryzyka inwestycyjnego w takim przypadku.

Limity wpłat na IKE

Pewną wadą IKE jest to, że nie możesz oszczędzać na takim koncie dowolnej kwoty pieniędzy. Stworzyłoby to warunki do tego, że odkładałbyś tam być może duże środki i unikał odprowadzania podatku Belki. Tymczasem w ciągu roku na IKE możesz wpłacić nie więcej, niż wynosi limit wpłat na cały rok. Odpowiada on 3-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W 2022 roku limit wpłat wynosi 17 766 zł.