Zmiana warunków umowy o pracę – jak renegocjować warunki zatrudnienia?

Zmiana warunków umowy o pracę – jak renegocjować warunki zatrudnienia?

Wraz z rozwojem kariery zawodowej może zmieniać się zakres obowiązków pracownika. Taka zmiana powinna nieść ze sobą także dodanie odpowiednich zapisów w umowie o pracę i wyrównanie płacy do adekwatnego poziomu. Zobacz, jak przygotować się do takiej rozmowy!

Warunki zawarte w umowie o pracę muszą być zaakceptowane przez obie strony. Pracodawca i pracownik mogą je ustalać dowolnie, według własnych potrzeb i oczekiwań – muszą jednak być zgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego i charakterem umowy. Jednak z czasem któraś ze stron może chcieć dokonać zmiany tych warunków. W jaki sposób można to zrobić?

Kiedy jest potrzebne porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy?

Bardzo ważne jest, aby wszelkie zmiany dotyczące zakresu obowiązków miały potwierdzenie w odpowiednich dokumentach. Pracownik, który uzyskał awans, lub został przeniesiony na inne stanowisko, powinien podpisać porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy. Dzięki temu wszystkie zmiany względem obowiązującej umowy o pracę zostaną jasno sformułowane i wyszczególnione.

Propozycję zmiany warunków umowy zwykle tworzy pracodawca, jednak pracownik może negocjować – zarówno w obszarze proponowanych obowiązków, jak i poziomu wynagrodzenia.

Kto może renegocjować umowę o pracę?

Takie kroki może podjąć każda ze stron umowy o pracę. Pracodawca może zaproponować osobie zatrudnionej przejście na inne stanowisko lub zmianę zakresu obowiązków. Pracownik również może wystąpić z taką inicjatywą – np. zgłaszając swoją kandydaturę na wyższe stanowisko lub wyrażając chęć podjęcia nowych obowiązków. Czasami motywacją do rozpoczęcia takich rozmów jest też oczekiwanie podwyżki za wykonywaną pracę.

W jakim czasie można podpisać taki dokument?

Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy może zostać podpisane w dowolnym momencie trwania stosunku pracy. Dotyczy to również okresów, w których pracownik przebywa na zwolnieniu czy urlopie.

Kiedy porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy, a kiedy aneks do umowy?

Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy to bardziej ścisła nazwa aneksu do umowy o pracę. Te terminy odnoszą się do tego samego dokumentu.

Jak przygotować się do rozmowy o awansie?

Pracownik, który czuje, że powinien renegocjować warunki swojej umowy może wyjść z inicjatywą takiej rozmowy z przełożonym. Jednak warto się do niej odpowiednio przygotować. Najważniejsze jest jasne sprecyzowanie, dlaczego warunki umowy powinny ulec zmianie. Dobrym pomysłem będzie np. stworzenie listy swoich działań służbowych, które przyniosły pozytywne rezultaty. Przedstawienie przełożonemu konkretnych przykładów powinno pomóc w zrozumieniu roszczeń pracownika.

Można także odwołać się do aktualnej sytuacji na rynku pracy – szczególnie jeśli pracownik posiada umiejętności, które są obecnie szczególnie cenione. Przed rozmową o renegocjacje warunków zatrudnienia warto więc przeprowadzić analizę rynku pracy.

Pracownik powinien być przygotowany na kompromisy. Negocjacje zawsze są zderzeniem dwóch punktów widzenia, dlatego osiągnięcie porozumienia wymaga od obu stron gotowości rezygnacji z niektórych roszczeń.