Przestępczość zorganizowana

Przestępczość zorganizowana

Wśród przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu prawo karne wymienia również przestępczość zorganizowaną. Wbrew pozorom przestępczość zorganizowana obejmuje nie tylko przestępstwa związane z działalnością mafii, lecz szereg przestępstw o wiele częściej spotykanych w życiu codziennym. W niniejszym artykule wyjaśnimy czym jest przestępczość zorganizowana.

Z jakimi przestępstwami przestępczość zorganizowana jest związana?

Przestępczość zorganizowana często wiązana jest z takimi przestępstwami jak m.in. pranie pieniędzy, cyberprzestępczość, handel narkotykami czy fałszerstwo.

Kiedy mamy do czynienia z przestępczością zorganizowaną?

Abyśmy mogli mówić o przestępczości zorganizowanej, sprawca musi działać w grupie bądź związku. Grupa ta ma na celu popełnienie czynu zabronionego stypizowanego w przepisach prawa karnego bądź prawa karnego skarbowego. Wystarczy już sama przynależność do grupy, a zatem sprawca przestępstwa, jakim jest udział w zorganizowanej grupie przestępczej, nie może bronić się tym, że sam zarzucanego przestępstwa, np. fałszerstwa, nie popełnił.

Ile osób może tworzyć grupę?

Przyjęło się powszechnie, że za grupę przestępczą uważana jest już grupa 3 i więcej osób. Nawet popełnienie przestępstwa (np. pobicie) tylko przez jednego członka grupy powoduje, że wszystkie wchodzące w jej skład osoby zostaną uznane za winne przestępstwa udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Grupa przestępcza powinna z reguły posiadać walor stałej struktury organizacyjnej oraz ustalony cel działania. Bardziej zorganizowane grupy tworzą związki przestępcze, gdzie istnieją trwałe formy organizacyjne, kierownictwo oraz możliwość dyscyplinowania swoich członków.

Co grozi za uczestnictwo w grupie przestępczej?

Wymiar kary, jaki grozi za udział w zorganizowanej grupie bądź związku przestępczym to kara pozbawienia wolności, która może zostać orzeczona na okres od 3 miesięcy aż do 5 lat. W przypadku grupy przestępczej o charakterze zbrojnym wymiar kary więzienia został przez ustawodawcę podwyższony i wynosi od 6 miesięcy do lat 8. Osobie kierującej zbrojną grupą przestępczą grozi zaś kara w wymiarze od roku do lat 10.

Kiedy kara nie będzie orzeczona?

Nie zawsze jednak udział w zorganizowanej grupie przestępczej będzie się wiązać z poniesieniem kary. Kara ta nie zostanie orzeczona m. in. w przypadku skutecznego zapobiegnięcia popełnieniu przestępstwa, jak również w przypadku dobrowolnego odstąpienia od udziału w grupie i poinformowania Policji czy innych organów ścigania o działalności grupy przestępczej.

Podsumowanie

Tytułem podsumowania warto wskazać, iż przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie przestępczej jest odrębnym przestępstwem uwzględnionym zarówno w kodeksie karnym, jak również w kodeksie karnym skarbowym. Wystarczy więc minimalna liczba uczestników, tj. 3, abyśmy mogli mówić o grupie przestępczej, a zatem popełnienie takich przestępstw jak m. in.: wyłudzanie VAT czy handel narkotykami, niejednokrotnie wiążących się z udziałem w grupie przestępczej, prowadzić będzie do podwyższenia grążącej sprawcy kary. W przypadku wszczęcia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej postępowania karnego radca prawny z Warszawy może okazać się nieodzowny.