Prawo spółek – co warto wiedzieć o spółkach

Prawo spółek - co warto wiedzieć o spółkach

Osoba, które chce założyć własną firmę, musi stanąć przed wyborem odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej. W Polsce poszczególne rodzaje spółek różnią się między innymi: wysokością kapitału zakładowego, liczbą założycieli czy odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania spółki. Aby wybrać najlepszą formę prawną przedsiębiorstwa, warto skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów w zakresie prawa spółek. Czym charakteryzują się poszczególne typy spółek?

Rodzaje spółek

Spółka to rodzaj działalności opartej na umowie lub statucie, założonej przez osoby fizyczne bądź osoby prawne, które dążą do osiągnięcia konkretnego celu gospodarczego. Spółki można klasyfikować ze względu na gałąź prawa, która reguluje ich tworzenie, funkcjonowanie i ustanie (przekształcenie, likwidacja spółki). Większość przepisów prawa spółek normowana jest przez Kodeks cywilny i Kodeks spółek handlowych. W związku z tym wyróżniamy następujące typy spółek:

 1. Spółki prawa cywilnego – spółka cywilna to forma prawna podlegająca Kodeksowi cywilnemu. Nie posiada osobowości prawnej i własnego mienia. Podmiotami prawa są wspólnicy, którzy są odpowiedzialni za zobowiązania spółki majątkiem firmy i własnym, przy czym majątek wspólny powstaje wskutek wniesienia wkładów (własności rzeczy, prawa do ich użytkowania, usług). Spółka cywilna musi zostać zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Spółki prawa handlowego – spółki handlowe to odrębne podmioty prawa, wymagające zawarcia umowy, wniesienia wkładów i dążenia do wspólnego celu przez wspólników czy akcjonariuszy. Poszczególne spółki prawa handlowego posiadają osobowość prawną i podmiotowość prawną. Spółki handlowe regulowane są przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Spółki handlowe możemy podzielić na spółki osobowe, takie jak:

 • Spółka jawna – to najprostsza forma spółki handlowej, która nie posiada osobowości prawnej. Sp. j. powstaje w momencie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (jest wpisywana do KRS jako przedsiębiorca). Umowa spółki jawnej musi być zawarta w formie pisemnej. Dokument powinien zawierać następujące informacje: nazwa spółki, jej siedziba, przedmiot działalności, czas trwania spółki, wartość wkładów wnoszonych przez wspólników.
 • Spółka partnerska – to forma spółki skierowana do osób fizycznych wykonujących wolny zawód (adwokat, radca prawny, lekarz, architekt, księgowy, tłumacz przysięgły itd.). Umowa spółki partnerskiej wymaga zawarcia pisemnej umowy w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Odpowiedzialność partnerów jest ograniczona. Oznacza to, że wspólnik nie odpowiada za zobowiązania spółki związane z działalnością reszty wspólników.
 • Spółka komandytowa – to rodzaj spółki z przyznaną podmiotowością prawną. Wspólnikami mogą być osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność prawną. Spółka komandytowa składa się z komplementariusza (zajmuje się prowadzeniem spraw i reprezentacją spółki, odpowiada całym majątkiem za zobowiązania spółki) i komandytariusza, który odpowiada za zobowiązania spółki w ograniczony sposób – do sumy komandytowej określonej w umowie.
 • Spółka komandytowo-akcyjna – to forma działalności, w której co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz) reprezentuje spółkę na zewnątrz i prowadzi jej sprawy oraz co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Spółka komandytowo-akcyjna nie posiada osobowości prawnej, za to ma zdolność prawną, czyli może we własnym imieniu zaciągać zobowiązania i nabywać prawa. Nominalna wysokość kapitału zakładowego to 50 000 złotych.

Wyróżniamy również spółki kapitałowe:

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka z o.o. może zostać utworzona przez jednego lub kilku wspólników, którzy nie odpowiadają za jej zobowiązania względem wierzycieli. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi mieć formę aktu notarialnego, przy czym w momencie jej zawarcia powstaje spółka w organizacji będąca podmiotem praw i obowiązków. Wraz z zarejestrowaniem sp. z o.o. w KRS, uzyskuje ona osobowość prawną. Należy dodać, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością składa się z trzech organów, takich jak zgromadzenie wspólników, zarząd oraz rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. Kapitał zakładowy wynosi 5000 złotych.
 • Spółka akcyjna – to rodzaj spółki składający się z trzech organów. Jest to zarząd, rada nadzorcza i walne zgromadzenie. W przypadku spółki akcyjnej akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Minimalny kapitał zakładowy to 100 000 złotych.

Prawo spółek – Kancelaria Prawna Szeffner

Decydując się na prowadzenie własnego biznesu, należy wybrać taką formę działalności, która będzie najkorzystniejsza dla konkretnego przedsiębiorcy. W dokonaniu słusznego wyboru pomoże Kancelaria Prawna Szeffner. Specjaliści ds. prawa spółek doradzą klientom, na jaki typ działalności gospodarczej się zdecydować. Ich usługa obejmuje również:

 • stałą obsługę prawną, 
 • wsparcie w negocjacjach,
 • reprezentowanie przed sądami i organami,
 • przygotowywanie dokumentacji, w tym projektów umów dla różnego rodzaju spółek, między innymi z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowej, partnerskiej czy jawnej.
 • przygotowywanie zmian w umowach spółek,
 • doradztwo w przypadku zmianu składu osobowego spółki.

Kancelaria Prawna Szeffner wspiera również klientów w trakcie likwidacji, podziału, przekształcania spółki lub sprzedaży udziałów. Pomoc prawna skierowana jest do przedsiębiorców z Warszawy i okolicznych miejscowości.