Legalizacja i przegląd hydrantów, obowiązek dla zwiększenia bezpieczeństwa

Legalizacja i przegląd hydrantów, obowiązek dla zwiększenia bezpieczeństwa

Każdy pracodawca, którego miejscem działania jest biuro, hala magazynowa, lub inny budynek powinien dbać o bezpieczeństwo w dziedzinie ochrony ppoż. Niesprawność instalacji przeciwpożarowej, doprowadzi do bardzo szybkiego, liczonego często tylko w minutach, gwałtownego rozprzestrzenienia się ognia, czego skutkiem będą poważne straty materialne, a nawet śmierć pracowników. Dlatego są to tematy bardzo poważne, nad którymi należy bezwzględnie się pochylić.

Obowiązek kontroli urządzeń gaśniczych

Każdy pracodawca, zarządca budynku, ma w swoich obowiązkach regularne sprawdzanie nie tylko gaśnic, ale również urządzeń służących do gaszenia pożarów, takich jak hydranty, zarówno te zewnętrzne jak i wewnętrzne. Ustawodawca na podstawie rozporządzenia z 2017 roku narzuca obowiązek przeprowadzania cyklicznych kontroli i konserwacji tego typu urządzeń, które muszą być zgodne z polskimi i europejskimi standardami, normami.

Osoba dokonująca kontroli tego typu wyposażenia, w przypadku stwierdzenia braku odpowiedniej dokumentacji, przeglądów, badań konserwacyjnych, ma obowiązek nałożyć na zarządcę budynku karę grzywny. To nie to powinno być jednak dla zarządców budynków najważniejsze, a fakt, że właściwe działanie tych urządzeń może w sytuacji pożaru, odegrać decydującą rolę o tym, czy budynek ulegnie małym, czy nieodwracalnym uszkodzeniom.

Należy również zaznaczyć, że braki w dokumentacji, przeglądach itd. będą później odgrywały ogromną rolę przy chęci uzyskania odszkodowania i mogą prowadzić do spraw sądowych dotyczących zniszczenia mienia i narażenia osób znajdujących się w budynku na utratę życia i zdrowia.

Dlatego też legalizacja hydrantów zewnętrznych jak i wewnętrznych jest tak poważną sprawą, która nie powinna być lekceważona.

Kto jest uprawniony do kontroli hydrantów, jakie są zasady kontroli?

Do kontroli hydrantów, zgodnie z ustawą z 1991 roku, uprawniona może być osoba, która ukończyła odpowiednie szkolenie i uzyskała certyfikat szkolenia inspektorów ppoż. lub posiada tytuł technika, lub inżyniera z dziedziny pożarnictwa. Osoba taka po wykonaniu niezbędnych czynności przy hydrantach ma obowiązek wydać protokół z przeglądu i badania stanu technicznego.

Zapisy dotyczące kontroli można znaleźć w Rozporządzeniu MInistra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2009 roku. Według tych zapisów ciśnienie w hydrantach wewnętrznych może mieć różne wartości, natomiast ciśnienie wody dostarczane do hydrantów zewnętrznych, powinno osiągnąć warunek konieczny do uzyskania zezwolenia użytkowania i wydajności, czyli musi być nieco większe od założeń, które odnoszą się do danego obiektu.

Wydajność hydrantów jest zróżnicowana, zależy od średnicy wewnętrznej urządzenia oraz rodzaju i rozmieszczenia sprzętu zabezpieczającego budynek przed pożarem. Pozytywną decyzję dotyczącą legalizacji hydrantów można uzyskać jeśli ciśnienie przed przepływem wody w urządzeniu wynosi minimum dwa bary.

Najczęstsze niedociągnięcia, jakie są wykrywane przy kontroli hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

Podczas inspekcji hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych najczęściej osoby kontrolujące stwierdzają braki w sprzęcie, czyli brak jednego lub kilku kluczowych elementów typu wąż, taśma transportowa bądź prądownica, które dyskwalifikują sprzęt z użycia. Niestety częstym przypadkiem wykrywanym podczas kontroli jest również brak pokręteł, złe podłączenie lub całkowity brak połączenia węża hydrantu do źródła wody.

Trudno jest powiedzieć, z czego wynikają tego typu niedociągnięcia, czy jest to pomyłka ludzi, czy po prostu nonszalancja. Niemniej są to braki, które dyskwalifikują sprzęt z użytkowania i w czasie pożaru powodują, że nie ma możliwości podłączenia się do hydrantu i zahamowania rozprzestrzeniania się ognia.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że nie powinno dokonywać się konserwacji tego typu sprzętu samemu, gdyż najprawdopodobniej można doprowadzić do jeszcze większego jego uszkodzenia. Poza tym takie działanie powoduje, że w przypadku wybuchu pożaru urządzenie może okazać się niesprawne, co doprowadzi do bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi, i innych konsekwencji, o których wspomnieliśmy wcześniej. Przeglądów hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych mogą dokonywać tylko i wyłącznie osoby przeszkolone w tym zakresie i mające odpowiednie uprawnienia. Dzięki temu możemy mieć pewność, że  w momencie kiedy urządzenia będą potrzebne, będą sprawne, a po drugie, możemy ubiegać się o odszkodowania, po zdarzeniu.

Podsumowanie

Właściwie przeprowadzone przeglądy i legalizacja hydrantów przeciwpożarowych pozwala, po pierwsze skutecznie walczyć z rozprzestrzeniającym się pożarem. Po drugie uniknąć ofiar i dużych zniszczeń, co w tym wszystkim jest najważniejsze, a po trzecie uniknąć także konsekwencji sądowych związanych z nieprawidłowym wypełnianiem  narzuconych przez państwo, na właścicieli obiektów, obowiązków dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Więcej informacji na temat legalizacji hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych można uzyskać wchodząc na stronę askarprotect pl.