Jak dobrać odpowiednie środki ochrony indywidualnej dla pracowników?

środki ochrony indywidualnej

Zgodnie z przepisami to pracodawca organizuje miejsce pracy dla swoich pracowników, na nim więc spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na wszystkich stanowiskach pracy. Pracodawca jest zatem odpowiedzialny również za dobór i właściwe wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej.

W celu wypełnienia tego obowiązku kodeksowego, pracodawca może zatrudnić zewnętrzną firmę, zajmującą się obsługą BHP oraz przygotowywaniem takich dokumentów, jak oceny ryzyka zawodowego, zestaw środków ochrony indywidualnej koniecznych w danym miejscu pracy oraz instrukcje obsługi tych środków. Firma BHP-Dorada od lat zajmuje się bezpieczeństwem i higieną pracy i specjalizuje się m.in. w doborze środków ochrony indywidualnej.

Czym są środki ochrony indywidualnej?

To urządzenia zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników, które występują w środowisku pracy.

Do najczęściej stosowanych należą:

  • odzież ochronna,
  • rękawice,
  • kombinezony,
  • kaski,
  • okulary ochronne,
  • nauszniki,
  • maski przeciwpyłowe,
  • buty antypoślizgowe,
  • a także środki chroniące przed upadkiem z wysokości.

Środki ochrony indywidualnej stanowią własność pracodawcy i powinny być dostarczane pracownikowi nieodpłatnie. Przeznaczone są do użytku osobistego.

Pracodawca powinien zapewnić środki ochrony indywidualnej również tym osobom, które wykonują czynności inspekcyjne lub inne krótkotrwałe prace.

Jak prawidłowo dobrać środki ochrony indywidualnej?

Środki ochrony indywidualnej konieczne do stosowania w danym zakładzie pracy ustala pracodawca w porozumieniu z pracownikami. Aby prawidłowo dobrać środki ochrony należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak: rodzaj wykonywanej pracy i jej stopień uciążliwości, pozycję w której wykonuje się pracę, konieczność przemieszczania się, sposób wentylacji pomieszczeń, występowanie czynników szkodliwych i niebezpiecznych, dodatkowe zagrożenia zewnętrzne (np. pożar).

Termin przydatności i uszkodzenia

Należy zwracać uwagę na termin przydatności do użycia oraz uszkodzenia. Bowiem środki ochrony indywidualnej mogą być używane tylko wtedy, gdy rzeczywiście pełnią funkcje ochronne. Jeśli środek ochronny uległ uszkodzeniu lub upłynął termin jego przydatności do użycia, pracodawca powinien niezwłocznie wyposażyć pracownika w nowy środek ochronny. Stan środków ochronnych używanych w przedsiębiorstwie powinien być okresowo sprawdzany i dokumentowany.

Konserwacja, pranie, odpylanie i odkażanie środków ochrony indywidualnej należą do obowiązków pracodawcy.

Każdy pracownik powinien zapoznać się z instrukcją, określającą szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej. Instrukcja taka powinna zawierać rodzaj prac, przy których wymagane jest stosowanie danego zabezpieczenia, charakterystykę zagrożenia, sposób i czas używania konkretnego środka ochrony, a także sposób konserwacji i przechowywania.

O czym warto pamiętać?

Pracodawca powinien określić warunki stosowania środków ochrony indywidualnej, w szczególności czas i przypadki, w których powinny być używane.

Do obowiązków pracodawcy należy także poinformowanie pracownika o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Pracownik zobowiązany jest używać przekazane środki ochrony indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem, natomiast pracodawca jest uprawniony do kontroli przestrzegania tego obowiązku i jego egzekwowania (z pomocą upomnień i kar porządkowych).

Dostarczane przez pracodawcę środki ochrony indywidualnej muszą być oznaczone znakiem CE.

Zaniedbanie ze strony pracodawcy, związane z niedostarczeniem pracownikowi odpowiednich środków ochrony indywidualnej, może zostać potraktowane jako wykroczenie i podlegać karze grzywny.