Doradca restrukturyzacyjny a doradca kwalifikowany

Doradca restrukturyzacyjny a doradca kwalifikowany

Doradca restrukturyzacyjny to podmiot wykonujący określone czynności w postępowaniu upadłościowym, restrukturyzacyjnym i egzekucyjnym. Jakim nim zostać?

Doradca restrukturyzacyjny a doradca kwalifikowany

Doradca restrukturyzacyjny to stosunkowo nowy zawód na polskim rynku. W obecnej postaci został wprowadzony, a szczegóły jego wykonywania uregulowane w ustawie z dnia 15 czerwca 2007 roku o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. W myśl jej przepisów doradca restrukturyzacyjny to podmiot, który wykonuje określone czynności w postępowaniu upadłościowym, restrukturyzacyjnym i egzekucyjnym w ramach uzyskanej licencji.

Ustawodawca wprowadza także pojęcie kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Zgodnie z przepisami jest to doradca restrukturyzacyjny, który uzyskuje tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

Jak zostać doradcą restrukturyzacyjnym?

Licencję doradcy restrukturyzacyjnego może uzyskać osoba po spełnieniu następujących warunków:

 • posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu;
 • znajomość języka polskiego w odpowiednim zakresie;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • ukończenie wyższych studiów i uzyskanie tytułu magistra lub innego równorzędnego;
 • nieposzlakowana opinia;
 • zarządzanie przez co najmniej trzy lata majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku;
 • niekaralność (za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe);
 • nie bycie podejrzanym albo oskarżonym o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • nie wpisanie do rejestru dłużników niewypłacalnych KRS, ani też nie ujawnienie w nim informacji o niej;
 • zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną.

Jak zostać kwalifikowanym doradcą restrukturyzacyjnym?

Tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego uzyskuje doradca restrukturyzacyjny po złożeniu stosownego wniosku i spełnieniu jednego z warunków:

 • w ciągu ostatnich siedmiu lat przed złożeniem wniosku przeprowadził w całości co najmniej cztery postępowania upadłościowe przedsiębiorców zakończone prawomocnym postanowieniem o zakończeniu postępowania upadłościowego oraz dwa postępowania restrukturyzacyjne lub upadłościowe z możliwością zawarcia układu lub postępowania naprawcze zakończone prawomocnym zakończeniem albo sześć postępowań restrukturyzacyjnych lub upadłościowych z możliwością zawarcia układu lub postępowań naprawczych zakończonych prawomocnym zatwierdzeniem układu;
 • w ciągu ostatnich siedmiu lat przed złożeniem wniosku przez co najmniej trzy lata zarządzał majątkiem przedsiębiorcy, który był co najmniej średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców, jako członek zarządu spółki handlowej, wspólnik ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczeń lub jako osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą i przeprowadziła w całości co najmniej dwa postępowania restrukturyzacyjne lub upadłościowe z możliwością zawarcia układu lub postępowania naprawcze zakończone prawomocnym zatwierdzeniem układu;
 • w ciągu ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku przeprowadził w całości co najmniej jedno postępowanie układowe lub sanacyjne zakończone prawomocnym zatwierdzeniem układu, w którym przyznanie ostatecznego wynagrodzenia nadzorcy lub zarządcy wynikało z określonych w art. 16a ust. 1 pkt 3 ustaleń dokonanych przez sąd.

Jednocześnie wobec takiej osoby nie mogły zostać prawomocnie orzeczone:

 • jedna lub więcej grzywien, jedno lub więcej odwołań od pełnienia funkcji nadzorcy, zarządcy lub syndyka – w ciągu ostatnich siedmiu lat przed złożeniem wniosku;
 • dwa lub więcej upomnień – w ciągu ostatnich dwóch lat przed dniem złożenia wniosku.