Ile wynosi zasiłek pogrzebowy? Komu przysługuje i jak się starać?

Zasiłek pogrzbowy – ile wynosi, dokumenty, komu przysługuje

Śmierć najbliższej nam osoby niejednokrotnie wywraca nasze życie do góry nogami. Pośród gąszczu spraw do załatwienia, musimy liczyć się również z niemałymi wydatkami. Sporym odciążeniem może okazać się tzw. zasiłek pogrzebowy, wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dowiedz się, komu przysługuje, ile wynosi oraz jakie dokumenty trzeba wcześniej przygotować.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

O zasiłek pogrzebowy może ubiegać się osoba, która poniosła koszty pogrzebu. Bedzie to np.:

 • członek rodziny;
 • pracodawca;
 • Dom Pomocy Społecznej;
 • gmina;
 • powiat;
 • osoba prawna kościoła;
 • osoba prawna związku wyznaniowego.

O wypłatę zasiłku może ubiegać się również osoba obca względem zmarłego, o ile faktycznie poniosła koszty pogrzebu. Należy przy tym wyjaśnić, kto zalicza się do członków rodziny zmarłego. Zgodnie z prawem będzie to:

 • współmałżonek (wdowa lub wdowiec) – również pozostający/a w separacji orzeczonej przez wyrok sądowy;
 • rodzice (w tym macocha lub ojczym);
 • osoba przysposabiająca;
 • dzieci (w tym dzieci własne, drugiego współmałżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności;
 • rodzeństwo;
 • dziadkowie;
 • wnuki;
 • prawni opiekunowie zmarłego.

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek przysługuje po śmierci osoby, która:

 • miała przyznaną emeryturę (w tym pomostową) lub rentę (dotyczy również osób, które nie miały przyznanych wymienionych świadczeń, ale spełniały warunki do ich uzyskania);
 • jest ubezpieczona w ZUS;
 • ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;
 • zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia;
 • pobierała świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny lub rentę socjalną;
 • zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach;
 • pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach;
 • była cywilną niewidomą ofiarą działań wojennych i pobiera świadczenie pieniężne.

Zasiłek ten obowiązuje również w przypadku śmierci członka rodziny osoby, która:

 • ma przyznaną emeryturę (w tym pomostową);
 • ma przyznaną rentę (w tym socjalną);
 • jest ubezpieczona w ZUS;
 • ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;
 • pobierała świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny czy też rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach.

Ważne! Pamiętaj, że zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu!

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Na chwilę obecną, wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 4000 zł. O pełną kwotę mogą ubiegać się członkowie rodziny zmarłego (bez względu na wysokość poniesionych kosztów). Z kolei inne osoby lub podmioty, które poniosły koszty pogrzebu, mogą uzyskać zasiłek równy tym kosztom, ale nie większy niż 4000 zł.

Jak wygląda przydział zasiłku pogrzebowego, jeżeli koszty pogrzebu zostały podzielone pomiędzy kilka osób? Wtedy zasiłek ten przyznawany jest każdej z tych osób, ale w wysokości proporcjonalnej do poniesionych kosztów.

[irp posts=”2914″ name=”Becikowe – jak uzyskać? Wymogi formalne, dokumenty”]

Dokumenty do zasiłku pogrzebowego

Osoba ubiegająca się o wypłatę zasiłku, zobowiązana jest do przedstawienia w ZUS następujących dokumentów:

 • Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk Z-12);
 • Akt zgonu;
 • W przypadku, gdy śmierć dotyczyła nowo narodzonego dziecka, będzie to akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe;
 • Oryginały rachunków/faktur dokumentujących faktycznie poniesione koszty (jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem);
 • Dokumenty, które potwierdzą pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (np. skrócone odpisy aktów stanu cywilnego);
 • Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Informacja: Akt zgonu może być wystawiony również za granicą (nie dotyczy to tymczasowego aktu zgonu!).

Terminy składania dokumentów

Pamiętaj, że prawo do ubiegania się o zasiłek pogrzebowy mija po upływie 12 miesięcy od daty śmierci osoby, której pogrzeb został opłacony – po tym czasie następuje przedawnienie roszczeń. Jeżeli jednak z wielu niezależnych od Ciebie powodów, nie jesteś w stanie dopełnić formalności w tym terminie (np. opóźnienie w odnalezieniu zwłok lub identyfikacji ciała), wtedy dokumenty wraz ze stosownym pismem potwierdzającym opóźnienie (np. zaświadczenie prokuratury) składasz w ciągu 12 miesięcy od daty pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy przez Internet

Osoba ubiegająca się o wypłatę zasiłku pogrzebowego, może złożyć stosowne dokumenty wraz z wnioskiem za pomocą profilu na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS). Aby założyć konto na tej platformie musisz dysponować profilem zaufanym ePUAP lub certyfikatem kwalifikowanym. Jeżeli nie masz takiej możliwości, wtedy sprawę możesz zgłosić osobiście w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS lub listownie na adres danej jednostki ZUS.

Zasiłek pogrzebowy a COVID-19

Niekiedy pojawia się pytanie, czy wysokość zasiłku pogrzebowego z uwagi na pandemię koronawirusa nie ulegnie zmianie. Niestety pomimo wyjątkowo ciężkiego okresu dla społeczeństwa i rosnących usług pogrzebowych, wysokość zasiłku pozostaje nadal niezmieniona.

Wszystkie informacje w tym artykule, zostały opracowane na podst. ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887).

Sprawdź również, jak przebiega zmiana nazwiska, ile wynosi zasiłek pogrzebowy oraz jak zaadresować kopertę.

Autor
Krzysztof Kamzol
Krzysztof Kamzol

Redaktor naczelny w serwisie Joblife.pl Pasjonat technologii produkcyjnych, nowoczesnego przemysłu i technik inżynieryjnych.