Ile zarabia notariusz i jak zostać notariuszem?

Ile zarabia notariusz i jak zostać notariuszem?

Zarobki

Praca notariusza wymaga dobrej znajomości aktualnych przepisów i wiąże się z dużą odpowiedzialnością – jest to zawód zaufania publicznego. Tym samym zarobki notariuszy w Polsce mogą być całkiem spore. Ile zarabia notariusz i jak zostać notariuszem? Sprawdzimy to w dzisiejszym artykule!

Praca notariusza – czym zajmuje się notariusz?

Do głównych obowiązków notariusza zaliczają się takie czynności jak:

 • sporządzanie aktów notarialnych i poświadczenia dziedziczenia;
 • sporządzanie i doręczanie poświadczeń, oświadczeń i protokołów;
 • sporządzanie protestów weksli i czeków;
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów różnej dokumentacji;
 • prowadzenie rejestrów akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz wykonywanie powiązanych z tym czynności;
 • przechowywanie dokumentów i pieniędzy (w tym papierów wartościowych);
 • składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę takiego wpisu.

Wszystkie obowiązki determinuje art. 79 ustawy Prawo o notariacie. Ponadto notariusz powinien dbać o prawa i interesy obu stron, w przypadku gdy dana czynność notarialna niesie za sobą skutki prawne. Ponadto notariusz powinien sporządzać dokumenty w ten sposób, aby były one czytelne, przejrzyste i w pełni zrozumiałe przez obie strony.

Według danych zgromadzonych przez Krajową Radę Notarialną, w 2021 roku na terenie Polski stanowisko notariusza obejmowało 3806 osób. Jednocześnie w Polsce funkcjonowało 3106 kancelarii notarialnych.

Jak zostać notariuszem?

Wymogi, które należy spełnić aby móc pracować w zawodzie notariusza to:

 • ukończony wiek 26 lat;
 • posiadanie polskiego obywatelstwa lub obywatelstwa innego kraju, ale pod warunkiem, że daje ono prawo do podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terenie Polski;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • ukończenie studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra prawa;
 • ukończenie aplikacji notarialnej i zdanie egzaminu;
 • praca na stanowisku asesora notarialnego przez okres co najmniej 2 lat.

Dopiero po spełnieniu wszystkich powyższych warunków, osoba może zostać mianowana notariuszem przez Ministra Sprawiedliwości.

Do uzyskania tytułu notariusza, wymagane jest także złożenie uroczystego ślubowania przed Ministrem Sprawiedliwości o następującej treści: “Ślubuję uroczyście jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości.

Jak długo trwa aplikacja notarialna?

Aplikacja notarialna rozpoczyna się dnia 1 stycznia każdego roku, trwa 3 lata i 6 miesięcy. Aplikacja notarialna polega na zaznajomieniu aplikanta notarialnego z całokształtem pracy notariusza. Jednocześnie jest to najdłużej trwające szkolenie spośród wszystkich aplikacji prawniczych w Polsce.

Warto również dodać, że aplikacja ta nie może zostać skrócona, ale może zostać wydłużona na wniosek samego aplikanta.

Jak zostać notariuszem bez aplikacji?

Pod pewnymi warunkami, istnieje możliwość uzyskania zawodu notariusza bez konieczności aplikacji i zdawania egzaminu. Należy jednak spełnić takie warunki jak:

 • posiadać tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych;
 • pracować na stanowisku sędzi lub prokuratora;
 • przez okres co najmniej 3 lat wykonywać zawód adwokata lub radcy prawnego;
 • przez okres co najmniej 3 lat pracować na stanowisku radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Ponadto istnieje szereg warunków, których spełnienie pozwala przystąpić do egzaminu bez konieczności odbywania aplikacji notarialnej:

 • posiadany stopień naukowy doktora nauk prawnych;
 • praca na niżej wymienionych stanowiskach przez okres co najmniej 4 lat, lecz w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed ubieganiem się o dopuszczenie do egzaminu:
  • praca w kancelarii notarialnej oraz wykonywanie czynności notarialnych (uzyskany tytuł magistra prawa);
  • referendarz sądowy lub starszy referendarz sądowy;
  • asystent prokuratora lub asystenta sędziego (uzyskany tytuł magistra prawa);
  • praca w urzędach organów władzy publicznej lub państwowych jednostkach organizacyjnych po ukończeniu aplikacji legislacyjnej, a także wykonywanie czynności związanych z
  • tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego;
  • praca w międzynarodowym organie sądowym i wykonywanie obowiązków należących do asystenta sędziego;
 • wykonywanie zawodu radcy lub starszego radcy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;
 • zdanie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, adwokackiego, radcowskiego lub komorniczego.

Należy również wyjaśnić, że aby zostać notariuszem, należy bezwzględnie ukończyć studia prawnicze.

Ile zarabia notariusz? Zarobki notariusza w Polsce

Osoba na stanowisku notariusza zarabia średnio 4300 złotych netto. Stawki mogą jednak sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych netto miesięcznie w przypadku bardzo doświadczonych notariuszy. Na wysokość wynagrodzenia notariusza składa się bowiem wiele czynników. To, ile zarabia notariusz zależy od ilości i rodzaju spraw, jakimi się zajmuje.

Jak wyglądają zarobki notariusza po otwarciu własnej kancelarii? Początkowe wynagrodzenie notariusza sięga najczęściej 3–4 tysięcy zł miesięcznie. Oczywiście zarobki notariuszy rosną z biegiem czasu i ilością przyjmowanych spraw. Trzeba pamiętać, że dobrze prosperująca kancelaria notarialna bardzo szybko zyskuje renomę i zaufanie wśród klientów. Można więc uznać, że wysokie zarobki notariusza będą efektem ciężkiej i rzetelnej pracy. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, najlepsi notariusze mogą zarabiać nawet 10 tys. złotych miesięcznie a nawet i więcej.

Sprawdź również:

Krzysztof Kamzol

Redaktor naczelny w serwisie Joblife.pl Pasjonat technologii produkcyjnych, nowoczesnego przemysłu i technik inżynieryjnych.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze