Oddelegowanie cudzoziemca do pracy w innym kraju UE

Oddelegowanie cudzoziemca do pracy w innym kraju UE

Czy polska firma, która zatrudnia osoby z Ukrainy do pakowania grzybów, może te osoby oddelegować również do pracy w Holandii? Jakie warunki należy spełnić, aby osoba z Ukrainy mogła zostać oddelegowana do pracy w tym kraju np. na okres 2-3 miesięcy?

Można delegować pracowników-cudzoziemców do pracy poza granicami Polski, w innym kraju UE, ale delegowani pracownicy muszą spełnić wymagania stawiane przez przepisy holenderskie.

Pracodawca mający siedzibę na terytorium Polski (nie ma znaczenia obywatelstwo właściciela, wspólnika lub głównego udziałowca firmy) działa jako firma z kraju UE i może delegować pracowników do pracy w innym kraju UE, w tym Holandii.

Jednakże należy pamiętać, że w sytuacji wskazanej w pytaniu mamy do czynienia z delegowaniem pracownika niebędącego obywatelem Polski. To oznacza, że aby mógł on legalnie wykonywać pracę delegowaną w Holandii, musi on wypełnić obowiązki, jakie są wymagane przez tamtejsze przepisy (np. może to wiązać z koniecznością uzyskania przez delegowanego wizy pobytowej, zezwalającej na podjęcie pracy w danym kraju).

Uwaga: Prawo kraju delegowania może wymagać np. wydania odrębnego zezwolenia na pracę w tym kraju dla cudzoziemca niebędącego obywatelem kraju UE, gdyż zezwolenie na pracę w Polsce obowiązuje wyłącznie w naszym kraju. To samo dotyczy też innych dokumentów umożliwiających zatrudnienie w Polsce. W innym kraju UE mogą one nie być respektowane i konieczne będzie uzyskanie odpowiednich dokumentów w kraju delegowania.

Należy przy tym pamiętać, że podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy może powierzyć mu na okresy łącznie nieprzekraczające 30 dni w roku kalendarzowym wykonywanie pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, jeżeli zostały spełnione pozostałe warunki określone w zezwoleniu na pracę. W takim przypadku uzyskanie zezwolenia na pracę określającego nowe okoliczności nie jest wymagane. Inne zmiany wymagają powiadomienia właściwego wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę. Nie ma znaczenia forma zatrudnienia.

Podstawa prawna:

art. 88f ust. 1b, art. 88i pkt 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.).

Michał Culepa
Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
Ekspert portalu portalkadrowy.pl