Oceny w szkole – liczbowe, procentowe, oceny z zachowania

Oceny w szkole – liczbowe, procentowe, oceny z zachowania

Prawo

Uczniowie w Polskich szkołach mogą być oceniani na kilka sposobów. Oprócz rzadziej spotykanej skali procentowej, stosuje się uproszczony system stopni, a także osobny system oceny zachowania ucznia. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy, jakie są oceny w szkole, od jakiej średniej jest jaka ocena, a także jakie są skróty ocen z zachowania.

Dlaczego stosuje się system oceniania?

Oceny w szkołach pełnią bardzo istotne funkcje. Dzięki nim nauczyciele określają poziom wiedzy ucznia, a rodzice pozostają świadomi wszelkich osiągnięć lub niedociągnięć swojej pociechy w zakresie edukacji. Co ważne, wszystkie oceny znajdują się później na świadectwie szkolnym, a dokument ten przesądza w późniejszym czasie o promocji do ulubionej szkoły średniej lub wyższej.

Rodzaje ocen szkolnych

Obecnie w polskim prawie obowiązują trzy rodzaje ocen szkolnych:

 • skala opisowa,
 • skala procentowa,
 • skala stopniowa.

Skalę opisową stosuje się w początkowym etapie nauczania, czyli w klasach 1–3. Od 4. klasy z kolei uczniowie oceniani się w skali stopniowej (od 1 do 6) i ten sposób oceny umiejętności oraz wiedzy utrzymuje się już do końca edukacji. Skala procentowa obowiązuje natomiast podczas ważnych egzaminów szkolnych, takich jak np. egzamin dojrzałości.

Ważne jest to, że skala stopniowa nie jest jednolita przez cały okres edukacji. W szkole podstawowej i średniej obowiązuje skala sześciostopniowa, podczas gdy w szkołach wyższych funkcjonuje skala czterostopniowa – 2–5 (aby zaliczyć przedmiot na studiach, należy uzyskać ocenę wyższą niż 2).

Skala ocen w szkole

6-stopniowa skala oceniania funkcjonuje w szkole podstawowej i średniej. Wykorzystywana jest do oceny bieżących osiągnięć i poziomu wiedzy ucznia (kartkówki, sprawdziany, odpowiedzi ustne, itp.), a także do podsumowania wyników za konkretny okres nauki (oceny semestralne, roczne i końcowe).

Jakie są stopnie w szkole?

 • ocena celująca – 6
 • ocena bardzo dobra – 5
 • ocena dobra – 4
 • ocena dostateczna – 3
 • ocena dopuszczająca – 2
 • ocena niedostateczna – 1

Ile procent to jaka ocena?

Przykładowa skala procentowa:

 • ocena celująca: 96 –100%
 • ocena bardzo dobra: 86–95%
 • ocena dobra: 71–85%
 • ocena dostateczna: 56–70%
 • ocena dopuszczająca: 41–55%
 • ocena niedostateczna: 0–40%

Skala procentowa do oceny wiedzy ucznia, stosowana jest podczas ważnych egzaminów i testów. Do takich zalicza się egzamin na zakończenie szkoły podstawowej i matura, czyli egzamin dojrzałości. Skala procentowa daje bardziej precyzyjny i elastyczny pogląd na stan wiedzy danego ucznia i nierzadko stosowana jest również podczas sprawdzianów i kartkówek.

Oceny z zachowania – skróty

Obecnie funkcjonujące oceny z zachowania oraz ich skróty:

 • ocena wzorowa (skrót: wz);
 • ocena bardzo dobra (skrót: bdb);
 • ocena dobra (skrót: db);
 • ocena poprawna (skrót: pop);
 • ocena nieodpowiednia (skrót: ndp);
 • ocena naganna (skrót: ng).

Kiedy są wystawiane oceny na półrocze?

Najczęściej oceny na półrocze wystawiane są w ostatnim tygodniu nauki w pierwszym semestrze. Termin ten jednak zależny jest od ustaleń Rady Pedagogicznej i dyrekcji szkoły. Zdarza się, że oceny półroczne wystawiane są wraz z początkiem ferii zimowych.

Średnia ważona w ocenie klasyfikacyjnej

 • Średnia ważona od 5,31 do 6 – ocena celująca (6)
 • Średnia ważona od 4,70 do 5,30 – ocena bardzo dobra (5)
 • Średnia ważona od 3,70 do 4,69 – ocena dobra (4)
 • Średnia ważona od 2,70 do 3,69 – ocena dostateczna (3)
 • Średnia ważona od 1,70 do 2,69 – ocena dopuszczająca (2)
 • Średnia ważona mniejsza lub równa 1,69 – ocena niedostateczna (1)

Sprawdź również:

Krzysztof Kamzol

Redaktor naczelny w serwisie Joblife.pl Pasjonat technologii produkcyjnych, nowoczesnego przemysłu i technik inżynieryjnych.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze