Becikowe - dokumenty, wniosek, wysokość

Becikowe – jak uzyskać? Wymogi formalne, dokumenty

Prawo

Becikowe to inaczej zapomoga finansowa z tytułu urodzenia dziecka, przyznawana bezpośrednio od państwa. W dzisiejszym artykule omówimy wszelkie kwestie związane z uzyskaniem becikowego. Sprawdzimy, kto może ubiegać się o taką zapomogę, jakie formalności trzeba spełnić i gdzie złożyć dokumenty.

Komu przysługuje becikowe?

O przyznanie zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, może ubiegać:

 • rodzic urodzonego dziecka;
 • opiekun prawny dziecka;
 • opiekun faktyczny dziecka;

Informacje dodatkowe

Pod pojęciem opiekuna prawnego rozumie się osobę, która wyrokiem sądu zyskała prawo do opieki nad dzieckiem.

Opiekun faktyczny z kolei to osoba, która przejęła opiekę nad dzieckiem i jednocześnie złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka. Ponadto opiekun faktyczny musi spełniać poniższe warunki:

 • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza w miesiącu 1 922 zł netto,
 • matka dziecka, od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu, była pod opieką medyczną. Nie dotyczy to opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, a także osób, które przysposobiły dziecko.

Uwaga! O przyznanie becikowego mogą ubiegać się wyłącznie polscy obywatele zamieszkujący na terenie Polski. W niektórych przypadkach (określonych ustawowo) o becikowe mogą ubiegać się również cudzoziemcy przebywający na terenie Polski.

Dokumenty potrzebne do becikowego

Osoby ubiegające się o becikowe, muszą przygotować:

 • wniosek o becikowe (do pobrania tutaj);
 • zaświadczenie lekarskie – potwierdzające, że matka w trakcie ciąży była pod stałą opieką lekarską, a sama opieka zaczęła się nie później niż od 10 tygodnia ciąży (zaświadczenie to wydawane jest najczęściej przez lekarza lub położną);
 • oświadczenia albo zaświadczenia o dochodach osób z rodziny – w zależności od sytuacji, niekiedy dokument ten może być również wymagany podczas ubiegania się o becikowe. O informację w tej sprawie, najlepiej zgłosić się do lokalnego urzędu miasta lub gminy.

Wszystkie powyższe dokumenty możesz bez problemu wysłać przez portal informacyjno-usługowy emp@tia (pod tym linkiem) lub pocztą tradycyjną. O tym, gdzie konkretnie należy wysłać dokumenty, dowiesz się w swoim urzędzie (gminy same ustalają instytucję odpowiedzialną za odbiór wniosków).

Termin składania dokumentów

Dokumenty o becikowe możesz złożyć przez 12 miesięcy od daty urodzenia dziecka.

Opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka czy też rodzice adopcyjni, powinni zrobić to w ciągu 12 miesięcy od momentu objęcia opieki nad dzieckiem lub jego przysposobienia. Dotyczy dzieci poniżej 18 roku życia.

Rozpatrzenie dokumentów, podobnie jak cała usługa jest całkowicie bezpłatna.

Ile muszę czekać na becikowe?

Zapomoga finansowa z tytułu urodzenia dziecka wypłacana jest po rozpatrzeniu wniosku. Najczęściej następuje to w przeciągu jednego miesiąca od chwili otrzymania wniosku przez instytucję. W sprawach szczególnie skomplikowanych, okres ten może wydłużyć się do 2 miesięcy od wszczęcia postępowania.

Pieniądze przekazywane są w formie zależnej od możliwości organizacyjnych danej instytucji. Może być to przelew na konto wskazane we wniosku, przekaz pocztowy lub też bezpośrednio w kasie urzędu.

Ile wynosi becikowe?

Obecnie kwota zapomogi wynosi 1000 zł.

Jeżeli jednak dochód w twojej rodzinie nie przekracza miesięcznie 674 zł netto na osobę (764 zł, gdy w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością), wtedy możesz starać się o przyznanie dodatkowego zasiłku rodzinnego oraz dodatku z tytułu urodzenia dziecka.

Odmowa wypłaty becikowego – co robić?

Niestety nie zawsze wniosek o przyznanie becikowego rozpatrywany jest na korzyść wnioskodawcy. Wtedy jedyną słuszną drogą postępowania jest sporządzenie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego – należy zrobić to w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w instytucji, która rozpatrywała i finalnie wydała negatywną decyzję. Złożenie odwołania również jest bezpłatne.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. poz. 1466)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1234)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (poz.1497)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)

Redaktor naczelny w serwisie Joblife.pl

Grafik 3D, fotograf, podróżnik. Miłośnik pisania wierszy, opowieści, artykułów publicystycznych. Pasjonat astronomii i wycieczek górskich. Ponad 10 lat doświadczenia w działaniach marketingowych.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze